Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.

Integritetspolicy

Inledning

Adeator Fastigheter Holding AB, härefter benämnt ”Adeator”, värnar om sina kunders och anställdas integritet. Denna personuppgiftspolicy innehåller information om hur Adeator behandlar personuppgifter och vad registrerade har för rättigheter.

Adeator samlar enbart in och behandla personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy, dataskyddsförordningen (EU 2016/679) samt nationell lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen.

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Den data Adeator samlar in kan innefatta följande: 

Kategorier av registrerade

Adeator behandlar personuppgifter inom följande kategorier av registrerade:

Affärskontakter

Fysiska personer som Adeators anställda har en etablerad relation med för att utföra sina dagliga uppdrag.

Leverantörer

De som levererar tjänster, förbrukningsvaror och material.

De som kontaktar Adeator

Fysiska personer som besöker Adeators webbplats, sociala medier, kontor eller på annat sätt kontaktar Adeator (e-post, telefon, etc.) och uppger personuppgifter i samband med sådan kontakt. 

Adeator samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Spartid
  7 år

  Källan
  Individen själv/Adeator

  Rättslig grund
  Samtycke, intresseavvägning, rättslig skyldighet och fullgörande av avtal

 • Spartid
  Raderas när bostadssökanden meddelat att han eller hon inte längre önskar kvarstå som sökande samt i regel när hyresgästen har fått en bostad

  Källan
  Individen själv

  Rättslig grund
  Samtycke och intresseavvägning

 • Spartid
  När leverantören inte levererar längre

  Källan
  Adeator

  Rättslig grund
  Fullgörande av avtal

 • Spartid
  När behovet av kontakt ej finns längre

  Källan
  Individen själv

  Rättslig grund
  Intresseavvägning

 • Spartid
  12 månader

  Källan
  Individen själv, Adeator samt publika register

  Rättslig grund
  Intresseavvägning och fullgörande av avtal

Adeator lagrar i tjänsten enbart registrerade som till personuppgiftsbiträdet har lämnat sitt samtycke om lagring av personuppgifter. Lagring och datorkapacitet tillhandahålls inom EU. Administration av system för lagring och datorkapacitet sker i Sverige. 

Adeator lagrar i tjänsten enbart registrerade som till personuppgiftsbiträdet har lämnat sitt samtycke om lagring av personuppgifter. Lagring och datorkapacitet tillhandahålls inom EU. Administration av system för lagring och datorkapacitet sker i Sverige. 

Adeator ska tillse att underbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem samma skyldigheter vid behandlingen av personuppgifter som de skyldigheter som gäller enligt biträdesavtalet. Personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar i tjänsterna används inte av Adeator i syfte att förbättra tjänsterna, eller vidare där personuppgiftsbiträdets behandling är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingåtts.

Rättslig grund för behandlingen

Adeator samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande rättsliga grunder: se ”behandling av personuppgifter”. Den registrerade kan när som helst invända mot Adeators behandling av den registrerades personuppgifter avseende ändamålet marknadsföring. 

Lagring av personuppgifter

Adeator lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt utifrån ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Se ”behandling av personuppgifter.” 

Utlämning och delning av personuppgifter 

Adeator kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part i den mån det är nödvändigt för att tillvarata Adeators kunders intresse, utföra ett uppdrag eller om utlämning krävs av tillämplig lag. Adeator kommer alltid innan en eventuell utlämning sker att beakta sekretess. Utlämning kan komma att ske till exempelvis domstolar, skiljedomsinstitut, myndigheter och samarbetsparters. Vid överföring av personuppgifter är Adeator fortsatt personuppgiftsansvarig för sin egen behandling, medan mottagande tredje part antingen blir personuppgiftsansvarig för sin vidarebehandling eller personuppgiftsbiträde till Adeator, utifrån omständigheterna i det specifika fallet. Vidare kan Adeator komma att anlita personuppgiftsbiträden som tillhandahåller IT-tjänster och telefoni. I så fall kommer Adeator att ingå nödvändiga personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet, för att säkerställa att personuppgiftsbiträdets personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Adeators instruktioner och tillämplig lag. 

Säkerhet och geografisk plats för behandling av personuppgifter

Adeator vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, innefattande att se till att personuppgifter är skyddade mot olovlig åtkomst, förlust och förstörelse. Adeator kommer i huvudsak att behandla dina personuppgifter inom EU och EES. Adeator kan dock komma att behandla personuppgifter utanför EU och EES. I så fall kommer Adeator att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att behandlingen sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning, bland annat dataskyddsförordningen. 

Dina rättigheter som registrerad

Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rättigheter vad gäller behandling av personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig är det Adeators uppgift att uppfylla dessa rättigheter.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få bekräftelse på huruvida dina personuppgifter behandlas av Adeator, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna samt viss information om behandlingen. Adeator kan, med hänvisning till dataskyddsförordningen, inte lämna ut personuppgifter om det kan komma att inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

Rätt till rättelse: Om personuppgifter som behandlas är felaktiga eller är ofullständiga kan den registrerade begära att Adeator utan onödigt dröjsmål korrigerar dessa.

Rätt till radering: I vissa fall har den registrerade rätt att begära radering av sina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”). Ett exempel är när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats. Det kan dock finnas avtalsförhållanden eller lagkrav som innebär att Adeator inte kan radera dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet: Den registrerade har rätt att överföra personuppgifter som denne lämnat till Adeator till annan personuppgiftsansvarig om behandlingen stöds på de lagliga grunderna fullgörande av avtal eller samtycke. Personuppgifterna ska tillhandahållas den registrerade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan den registrerade begära att uppgifterna överförs direkt till annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller endast för de personuppgifter som den registrerade själv har lämnat till Adeator.

Rätt till begränsning av behandling: Den registrerade har i vissa fall rätt att kräva att Adeator begränsar behandlingen av dennes personuppgifter, det vill säga begränsar behandlingen till vissa syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt att personuppgifterna rättas. Den registrerade kan då begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.

Berättigat intresse 

Rätt att invända: Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som stöds på den rättsliga grunden berättigat intresse. Vid en invändning ska Adeator upphöra med behandlingen om man inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överväger den registrerades intressen, rättigheter och/eller friheter eller om behandlingen av personuppgifter utförs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring: När personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om denne. Om en registrerad motsätter sig behandling av personuppgifter för direktmarknadsändamål ska behandling för sådana ändamål upphöra. 

Rätt att lämna in klagomål: Om du vill framföra klagomål mot Adeators behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Du har även rätt att lämna in klagomål om Adeators personuppgiftsbehandling till Datainspektionen. 

Kreditupplysningsföretag

Dina personuppgifter kan komma att delas med kreditupplysningsföretag, leverantörer av tjänster för identitetsuppslag och förebyggande av bedrägerier, i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om att använda Adeators betalmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress och skydda dig och andra kunder från bedrägeri. Betalningsbeteenden kan komma att rapporteras tillbaka till kreditupplysningsföretaget. Beroende på marknad, kan en mikroupplysning göras innan du ansöker om att använda en av Adeators betalmetoder, i syfte att skräddarsy de alternativ som erbjuds till dig.

Ändringar av policyn

Adeator kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vid större förändringar kommer Adeator att informera om ändringarna på lämpligt sätt, exempelvis genom att publicera den uppdaterade policyn på Adeators webbplats. 

Denna version uppdaterades senast 2019-09-03. 

Kontaktuppgifter

Eftersom vi tar dataskydd på största allvar har vi också ett team som hanterar dataskyddsfrågor, vilka du når på gdpr@adeator.se 

Adeator Fastigheter Holding AB

Adress: Terminalvägen 30, 861 36 Timrå
Telefon: 060-12 22 30
E-post: info@adeator.se